Generalforsamling 2018

SENIORSVØMMERNE HOBRO

Generalforsamling afholdt 28.2.2018 i Idrætscentret, Hobro

Referat

Formanden bød forsamlingen velkommen.

Pkt 1 Bendt Klausen blev foreslået som dirigent og modtog valget.

Dirigenten indledte med at fastslå lovligheden af generalforsamlingen, idet opslag var sat op i Idrætscentret 14 dage før-

Pkt 2. Formanden, Henning Pedersen, fortalte om medlemstallet i året 2017, som i foråret var 108, sommer 26 og efterår 107, hvilket i alt giver 241 medlemmer. Flere svømmer mere end 1 gang ugentligt, så antal svømmetimer er 278.

I foråret 2018 er der 107 svømmere og 15 vandgymnastik medlemmer.

Formanden nævnte 5 bestyrelsesmøder, som foregår på skift hos bestyrelsen.

Idrætscentret havde  50 års jubilæum i november og vi deltog  med en stand til PR for foreningen. Der kom ikke ret mange forbi. Om aftenen var der fest og bestyrelsen deltog. Vi havde til lejligheden fået lavet en brochure om foreningen, restoplaget er lagt på biblioteket.

Formanden nævnte at vi har fået kr 2000,- iht §79 samt at vores kvartalstilskud for halleje fra kommunen er kr 17000,-

Foreningens nye hjemmeside, som er etableret af vores IT-kyndige, Marianne, blev omtalt.

Sluttelig omtaltes Conventus og de gratis kurser, som de udbyder. Marianne vil gerne deltage i dem, hvis tidspunktet passer.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt 3. Kassereren Marianne Enemark gennemgik regnskabet, som udviser et overskud pr 31.12.2017 på kr 14.653,91. dog med en skyldig post på kr 13 472,00 (halleje).

Regnskabet er revideret og godkendt af revisor Helen Hosbond.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt 4, Valg til bestyrelsen.

På valg var Marianne Enemark og Karin Nyvang. Begge var villige til genvalg og blev valgt.

Som suppleant var Hanne Rohde Jensen på valg, hun blev ligeledes genvalgt.

Som revisor blev Helen Hosbond genvalgt og som revisorsuppleant Kaja Bengtsson.

Pkt 5. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt 6. Eventuelt.

Under dette punkt blev vandgymnastik diskuteret, Der er 15 deltagere på holdet, hvilket er maksimum og yderligere 15 på venteliste.

Den nye hjemmeside blev diskuteret og Marianne omdelte små sedler med adressen ssvhobro.dk samt at der på hjemmesiden er en kontaktrubrik: info@ssvhobro.dk. Denne kontakt går til Marianne.

Karin vil skrive til Hobro Avis om hjemmesiden.

Bendt Klausen kunne herefter slutte generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Bendt Klausen blev takket for god udførelse af hvervet.

Dirigent

Generalforsamling 28. febr. 2018

Lukket for kommentarer.