Referat generalforsamling 2020

SENIORSVØMMERNE HOBRO

 

Referat af generalforsamling i Hobro Idrætscenter 26.2.2020.

Dagsorden iflg vedtægterne.

Formanden bød velkommen til de fremmødte, som desværre kun var bestyrelsen og Leo Jensen.

Pkt 1.             Leo Jensen blev valgt som dirigent.

Leo kunne konstatere at generalforsamlingen var   indkaldt i rette tid og dermed lovlig.

Pkt 2.             Formanden Henning Pedersen aflagde beretning fra året og kunne konstatere, at det havde været et godt år, Der er en stabil medlemsskare på 120-126 medlemmer. Formanden berørte samtidig emnet om hvordan vi får medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen. Dette tages op til nærmere drøftelse inden næste generalforsamling.

Beretningen blev godkendt.

Pkt 3.             Marianne aflagde regnskab, som er revideret og godkendt af Helen Hosbond.

Marianne har haft store problemer med t lave regnskabet i Conventus og det har drillet ved ikke af føre tallene, som hun har lagt dem ind. Der er et bankindestående på kr 59.976, -. Regnskabet blev udleveret

Regnskabet blev godkendt.

Pkt 4.             Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant.

Karin trådte ud af bestyrelsen.

Marianne modtog genvalg.

Sten Lauridsen blev valgt til bestyrelsen.

Jan Bugge Sørensen blev valgt som suppleant.

Som revisor blev Helen Hosbond valgt og som suppleant Jette Klausen.

Pkt 5.             Bestyrelsen forelagde et forslag om tillæg til vedtægterne, som under pkt 2 skal lyde:

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Dette blev vedtaget og de nye vedtægter blev udleveret.

Pkt 6.             Under eventuelt fremlagde Hanne et forslag om at flytte svømningen om fredagen frem til kl 13 efter ønske fra medlemmer. Dette vil bestyrelsen ansøge om ved timeansøgningen til efterårssæsonen.

Lukket for kommentarer.