Seniorsvømmerne Hobro
vedtægter:

Vedtægter senest redigeret ved generalforsamling 26.2.2020

Vedtægter:
§1 Navn og formål:
Foreningens navn er Seniorsvømmerne Hobro.
Foreningens formål er at tilbyde svømning og beslægtede aktiviteter i Hobro Idrætscenter.

§2 Medlemmer og bestyrelse:
Foreningen er åben for alle + 50 år, førtidspensionister og pensionister. I det omfang der er plads på holdene, som ikke bør være på mere end 35 svømmere.
Kontingenter fastsættes en gang årlig før sæsonstart.
Når en svømmer har tilmeldt sig et hold og betalt, refunderes kontingentet ikke.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant, valgt blandt de aktive medlemmer på den årlige generalforsamling.
Valgene er for en 2 årig periode, således at der i lige årstal afgår 2 medlemmer og i ulige 3.
Suppleant vælges for 1 år. Genvalg er mulig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formand og kasserer har tegningsret.
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.
Bestyrelsen forestår medlemsregistrering samt kontingentopkrævning.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen overfor offentlige myndigheder.
Bestyrelsen træffer aftaler om haltider og priser med ledelsen for Hobro Idrætscenter
Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld. Der kan dog forlanges en garantistillelse af kasserer efter bestyrelsens skøn.

§3: Regnskab:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§4 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel, ved opslag i Hobro Idrætscenter.
Valg til bestyrelsen er skriftlig hvis der er flere opstillede kandidater
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
valg af dirigent
formandens beretning
aflæggelse af revideret regnskab v. kasserer
valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant
indkomne forslag
eventuelt

Vedtægtsændringer skal godkendes af den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.
Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§5 Opløsning af foreningen:
Opløsning af foreningen kan finde sted, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum har vedtaget dette med 2/3 flertal. Ved opløsning tilfalder eventuelle midler Hobro Svømmeklub.

Vedtaget på generalforsamlingen seneste ændringer 28.2.2019 - 26.2.2020.

Dirigent/